JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș și din serviciile publice din subordinea acestuia

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, rapoartele de specialitate ale Biroului resurse umane, Direcţiei economice şi de patrimoniu, ale Direcţiei juridice și administrație publică, din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget–finanțe şi ale Comisiei juridice și de disciplină;
          În baza prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) literele a) şi f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual ce fac parte din familia ocupaţională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
          (2) Începând cu data de 1 iulie 2017 salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexele 1-3 la prezenta hotărâre.
          (3) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi prin contractele individuale de muncă nu pot fi stabilite salarii de bază care exced prezentei hotărâri şi nici alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură decât cele prevăzute de Legea nr. 153/2017.
          (4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege și de prezenta hotărâre, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradații, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetele proprii.
          Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică:
 • personalului din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureş;
 • personalului din Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor;
 • personalului din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului, exclusiv personalul din unităţile de asistenţă socială cu sau fără personalitate juridică ce fac parte din familia ocupaţională „Sănătate și asistență socială”.

          Art.3. În înţelesul prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
 • salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului / treptei profesionale, gradaţiei, astfel cum este stabilită în anexele 1-3 la prezenta hotărâre;
 • salariul lunar cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, premiile, precum şi alte drepturi salariale în bani;
 • funcția similară reprezintă o funcţie de același fel din cadrul aceleaşi instituţii sau autorități publice, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, gradaţie, vechime în funcție sau vechime în specialitate, după caz, şi condiții de muncă;
 • sporul reprezintă un element al salariului lunar acordat ca procent la salariul de bază, în condițiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
 • gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cazul funcţiilor publice şi în cadrul funcţiilor cu studii superioare şi studiilor superioare de scurtă durată în cazul personalului contractual;
 • treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcțiilor cu studii medii din categoria personalului contractual;
 • gradația reprezintă salariul de bază corespunzător funcţiei, acordat în raport cu vechimea în muncă;
 • venitul lunar al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, indemnizațiile, sporurile, majorările, adaosurile, premiile şi alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal.

          Art.4. (1) Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte şi gradaţii.
          (2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzător tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază pentru aceste funcţii.
          (3) Salariile de bază prevăzute în anexele 1-3 la prezenta hotărâre sunt la gradaţia 0 şi sunt calculate prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, prin rotunjirea în lei întregi, în favoarea salariatului.
          Art.5. (1) Tranșele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculat la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta sunt următoarele:
 1. gradația 1 de la 3 la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele 1- 4 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
 2. gradația 2 de la 5 la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 3. gradația 3 de la 10 la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 4. gradația 4 de la 15 la 20 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5 %, rezultând noul salariu de bază;
 5. gradația 5 peste 20 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5 %, rezultând noul salariu de bază;

          (2) Gradația obținută se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.
          (3) Pentru personalul nou încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (1) corespunzător gradaţiei deținute.

          Art.6. Stabilirea salariilor individuale, potrivit nivelurilor cuprinse în anexele 1-3, se realizează de către fiecare ordonator de credite. La acordarea sporurilor, premiilor şi indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanță, se va avea în vedere ca suma cumulată a acestora pe total buget, pentru fiecare ordonator de credite în parte, să nu depăşească 30 % din suma salariilor de bază.
          Art.7. Nivelul veniturilor salariale individuale se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 6, fără a depăşi nivelul indemnizației lunare a vicepreşedintelui Consiliului județean, exclusiv majorarea de 25% de care beneficiază pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile acordată în baza art. 16 alin.(2) din Legea 153/2017.
          Art.8. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază de 10%.
          Art.9. (1) Personalul nominalizat în echipele de proiect finanţate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat.
          (2) Majorarea salariilor de bază prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.
          (3) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi sau instituţii care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit prin contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat de instituția beneficiară cu autoritatea finanţatoare.
          (4) Nominalizarea membrilor echipelor de proiect în condiţiile alin. (2) - (3) se face prin act administrativ al conducătorului autorităţii/instituţiei publice.
          (5) Procentele de majorare a salariului de bază se acordă de la data începerii implementării contractului/acordului/ordinului de finanţare, pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare. Timpul efectiv alocat de persoanelor ce ocupă funcții de conducere, în cadrul echipelor de proiect în care au fost nominalizate, nu va depăși lunar 25% din numărul mediu de ore de lucru al unei luni.
          (6) Procentele de majorare a salariilor de bază se stabilesc lunar în funcţie de timpul efectiv alocat fiecărui proiect, atestat prin fişele de pontaj avizate de managerul/coordonatorul de proiect astfel: - majorare de 50% pentru 85 de ore sau mai mult, alocate activităților din proiect; - majorare cu un procent, calculat proporţional cu numărul de ore efectiv alocate activităţilor din proiect, pentru un număr de până la 85 de ore.
          (7) Pentru persoanele implicate în mai multe proiecte numărul de ore alocate activităților din proiecte se calculează prin însumarea orelor de pe fiecare proiect.
          (8) Conducătorii autorităţilor/instituţiilor publice au obligaţia de a asigura respectarea condițiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei hotărâri la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul autorităţii/instituţiei publice respective.
          Art.10. Salariul de bază pentru funcţiile de conducere cuprins, în anexele la prezenta hotărâre, este corespunzător gradului II şi include şi gradaţia aferentă tranşei de vechime, la nivel maxim.
          Art.11. (1) Sporurile, premiile, indemnizațiile şi alte drepturi salariale ce se acordă personalului din autorităţile/instituţiile publice, pentru care stabilirea salariilor de bază este reglementată de prezenta hotărâre, se acordă în cuantumul şi în condițiile stabilite prin Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
          (2) Începând cu data de 1 iulie și până la 31 decembrie sporurile de care beneficiază personalul, pentru care salariile de bază se stabilesc potrivit reglementărilor din prezenta hotărâre, se menţin la nivelul acordat pentru luna iunie 2017.
          Art.12. Reîncadrarea personalului pentru care salariile de bază se stabilesc în baza reglementărilor din prezenta hotărâre, pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în specialitate şi stabilirea salariilor de bază se face începând cu data de 1 iulie 2017.
          Art.13. Dispozițiile Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu excepția celor privind stabilirea salariilor de bază, se aplică în mod corespunzător şi personalului pentru care salariile de bază se stabilesc potrivit reglementărilor din prezenta hotărâre.
          Art.14. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituției Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului;
 • Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Direcţiilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 159

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.