JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum-GF S.R.L.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi al Direcției Juridice ş Administrație Publică, avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru buget - finanțe;
          Văzând solicitarea de revendicare privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum-GFS.R.L. în baza Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 4988/10.06.2015, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș” SMIS 24129, solicitare înregistrată sub nr. 10134./17.11.2016;
          În baza prevederilor art. 21 alin. (2)-(3) coroborate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art.1. alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare, și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; Ţinând cont și de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum-GF S.R.L. în baza Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 4988/10.06.2015, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș” cod SMIS 24129.
          Art.2. Selectarea furnizorului serviciilor juridice de asistență și de reprezentare în litigiu se va face cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice.
          Art.3. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate, în condițiile legii, din bugetul județului Maramureș.
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”, o „abţinere” și șase neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 127

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.