JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate nr. 244/25.04.2017 al Biroului resurse umane, Nota de fundamentare a Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş nr. 1445/16.03.2017, avizele favorabile ale Comisiei de învățământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru buget - finanțe;
          Ţinând cont de prevederile art. 9 alin. (8) şi ale art. 89 alin. (1) şi (7) din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 1985/4.10.2016, nr. 1305/17.11.2016 şi nr. 5805/23.11.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. f), alin. (5) lit. a) punctele 1 şi 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş în cuantum de 252 lei brut/membru/şedinţă.
          (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă pentru cel mult două şedinţe în aceeaşi lună.
          Art.2. Celelalte prevederi anterioare referitoare la cuantumul indemnizaţiei de şedinţă îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 125

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.