JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină, ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) litera f), art. 122 şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificările intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2016, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 122

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.