JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, documentaţia cadastrală precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În temeiul revederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşește documentaţia cadastrală pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1, având următoarele date de identificare: C.F. 54304 Sighetu Marmației, nr. topo. 1227 – teren în suprafață de 3202 mp şi construcţii: (C1) P+1, (C2) P+2, (C3) P, conform planurilor de amplasament şi delimitare care fac parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă lista bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Maramureș situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri, nr. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr.121

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.