JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Coroana, azi Hotelul Tisa situat în strada Libertăţii, nr.8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în LMI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-m-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp, aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886, C1-886

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Cabinet Ministru nr.2637/19.04.2017, înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 4165/17.05.2017 precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune, asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Coroana, azi Tisa situat în strada Libertăţii, nr.8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în LMI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-m-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp, aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886,C1-886, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Sighetu Marmaţiei;
  • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş;
  • D-lui Ion Dohotar, lichidator judiciar al S.C. Gazmar Impex SRL, str. Libertăţii, nr. 8, loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 120

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.