JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureș, etapa I”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice și Investiții şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei de urbanism amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local și a art. 6 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se expropriază pentru cauză de utilitate publică imobilele/ terenurile situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare Drumul Nordului - Maramureș, etapa I”, având datele de identificare prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.
          (2) Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere în sensul Legii nr. 255/2010 și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunurilor imobile cuprinse în anexele la prezenta hotărâre, atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunurile imobile expropriate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acestor bunuri.
          (3) Contestațiile formulate împotriva deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.
          (4) Prezenta hotărâre de expropriere își produce efectele și în situația proprietarilor imobilelor cuprinse în anexele la prezenta hotărâre, care nu au prezentat în termenul prevăzut la art. 8, alin. (2) din Legea nr. 255/2010 sau care nu au prezentat un titlu valabil, precum și în situația când nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți ori când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.
          (5) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute la alin. (1) la prezenta hotărâre din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice în proprietatea publică a Județului Maramureș, operează de drept la data adoptării prezentei hotărâri de expropriere, având în vedere faptul că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate potrivit Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș nr. 58 și 68/2017.
          Art.2. Coridorul de expropriere format din terenurile identificate potrivit art. 1 se înscrie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştință publică prin afişare la sediul consiliului judeţean, la sediile consiliilor locale implicate precum şi prin afişare pe pagina de internet a acestora.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Tehnice și Investiții;
  • Consiliilor locale implicate;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 115

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.