JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Documentaţiei de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a judeţului Maramureş pentru activităţile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Serviciului de Achiziţii Publice şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza dispoziţiilor art. 8 alin. (3) litera d¹) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Documentaţia de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a judeţului Maramureş pentru activităţile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, realizat în cadrul proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, cuprinzând următoarele documente ce devin anexe la prezenta hotărâre:
 1. Fişa de Date - Anexa nr. 1
 2. Caietul de Sarcini - Anexa nr. 2
 3. Proiectul de Contract - Anexa nr. 3
 4. Formulare şi documente model - Anexa nr. 4

          Art.2. Principalele date cuprinse în Documentaţia de Atribuire sunt următoarele:
 1. Obiectul contractului:
  • operarea şi administrarea centrelor de depozitare deşeuri voluminoase (CCDV) de la Borşa, Seini, Şomcuta Mare, Baia Mare, Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei;
  • operarea şi administrarea staţiilor de transfer Sighetu Marmaţiei, Moisei şi Tg. Lăpuş;
  • transportul deşeurilor de la staţiile de transfer Sighetu Marmaţiei, Moisei şi Tg. Lăpuş la CMID Sârbi (transport la mare distanţă);
  • operare şi administrare staţie de sortare Sârbi şi Sighetu Marmaţiei;
  • operare şi administrare staţie TMB Sârbi;
  • operare şi administrare depozit conform Sârbi;
  • monitorizare post – închidere a depozitelor de deşeuri neconforme ecologizate: Arinieş – Borşa, Rohia – Tg Lăpuş şi Seini, respectiv a celor închise in situ: Baia Mare (Satu Nou de Jos), Sighetu Marmaţiei (Tepliţa) şi Vişeu de Sus.
 2. Durata contractului: 8 ani (96 luni)
 3. Valoarea estimată a Contractului: 130.284.383.
 4. Structura tarifelor maxime propuse pe tipuri de activităţi:
  • Tarif pentru activitatea de tratare mecano - biologică şi depozitare, inclusiv nămol - 93 lei/t;
  • Tarif pentru activitatea de transfer şi transport - 55 lei/t;
  • Tarif pentru activitatea de sortare şi depozitare refuz sortare, inclusiv cele din CCDV- uri ( centre de colectare deşeuri voluminoase) - 39 lei/t.
 5. Redevenţa: 10 % din veniturile obţinute din desfăşurarea activităţii dar nu mai puţin de 1.250.000 lei/an;
 6. Procedura de atribuire: Licitaţie deschisă.

          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 11

Notă: Anexele pot fi consultate pe site-ul oficial al judeţului Maramureş www.cjmaramures.ro.


ANEXE

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.