JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureș“ S.A., avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Ţinând cont de prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 54 din Legea nr. 339 / 2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 şi a Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 45 din 27.04.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş “ S.A., nr. 125 / 22.07.2016 privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015; precum şi nr. 251 din 09.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se validează Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureș “ S.A. conform anexei, astfel:

Nr. crt. INDICATORI BVC aprobat prin Hotărârea nr. 45/2016
mii lei
BVC rectificat mii lei Diferenţe (3-2) (+ -)
mii lei
0 1 2 3 4
A Venituri totale, din care 26.929,00 29.846 +2.917
2 Venituri din exploatare 26.925,00 29.824 +2.917
2 Venituri financiare 4,00 4,00 0
B Cheltuieli totale 25.579,00 28.348 +2.769
1 Cheltuieli de exploatare 25.575,00 28.344 +2.769
2 Cheltuieli financiare 4,00 4,00 0
C Rezultat brut
    - profit
    - pierdere
1.350,00
1.350,00
-
1.498
1.498
-
+148
+148
-
D Cheltuieli pentru investiţii - din surse proprii
    - din majorare de capital socia
595,00

595,00
1.500,00
 

          În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 9 „abţineri”şi o neparticipare la vot, în şedinţa ordinară din 27 ianuarie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 ianuarie 2017
Nr. 8

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.