JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 1425 din 13 ianuarie 2017 a Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş Baia Mare”, avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 145 din 26 august 2015 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
          Văzând prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale aprobată prin Legea nr. 174/2011, precum şi ale H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare după cum urmează:
          I. Expresia „infecții nosocomiale” din cuprinsul Regulamentului se înlocuiește cu „infecții asociate asistenței medicale”.
          II. Capitolul VI. – COMISII DE SPECIALITATE constituite la nivelul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare se modifică astfel:
          18. Structura cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial este constituită prin decizia managerului unității, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.200/2016 şi Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare. Prin decizie sunt desemnați coordonatorii activităților și sunt stabilite atribuții.
          III. Capitolul VI. – COMISII DE SPECIALITATE constituite la nivelul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare se completează cu următoarele:
          21. Se constituie Echipa de gestionare a riscurilor, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Prin decizie au fost desemnați membrii echipei de gestionare a riscurilor, au fost stabilite atribuții și s-au desemnat coordonatorii activităților.
          22. Se constituie, prin decizie a managerului SJU – BM, Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1101 din 30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
          IV. Organigrama instituției va fi modificată și completată conform celor prezentate la art. III.
          Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Compartimentului Resurse – Umane;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, şi două neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 27 ianuarie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 ianuarie 2017
Nr. 6

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.