JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate nr. 567/14.12.2016 al Biroului resurse umane, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, pentru Direcţia judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş precum şi pentru Camera Agricolă judeţeană Maramureş, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2 Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei Maramureş;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş;
  • Camerei Agricole judeţene Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2016. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 22 decembrie 2016
Nr. 262

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.