JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii județene „Petre Dulfu”

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul de specialitate nr. 568/14.12.2016 al Biroului resurse umane, Adresa nr. 869/2016 a Bibliotecii județene „Petre Dulfu” prin care se propune modificarea statului de funcţii prin transformarea unei funcții contractuale de execuție ca urmare promovării în clasă, avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Biblioteca județeană „Petre Dulfu”, prin transformarea unei funcții contractuale de execuție, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: - 1 post de bibliotecar II ( SSD) în bibliotecar II (S);
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Bibliotecii județene „Petre Dulfu”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2016. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.


PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 22 decembrie 2016
Nr. 261

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.