JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 23/2016 pentru aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016 şi pentru aprobarea Programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Referatul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş 23/2016 pentru aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii preţurilor maximale estimate şi aprobate se vor putea suplimenta cantităţile de lucrări la aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea totală aprobată.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2016. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 22 decembrie 2016
Nr. 258

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.