JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 mp., aparţinând domeniului public al orașului Seini

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică și avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Având în vedere dispozițiile articolelor 4 și 10 alin (6), lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În baza dispoziţiilor art. 3 alin (3) şi ale art. 9 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Imobilul teren în suprafaţa de 1000 mp. aparţinând domeniului public al orașului Seini aferent Centrului de Colectare a Deșeurilor Voluminoase, obiectiv realizat în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” se declară bun de interes public județean.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Consiliului Local al Comunei Seini;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 noiembrie 2016. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 28 noiembrie 2016
Nr. 244

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.