ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind instituirea de restricţii de circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene DJ 183 Valea Neagră – Staţiunea Izvoarele, respectiv DJ 183C DN 18 – Mogoşa – Şuior, pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Di-recţiei Tehnice şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Potrivit O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor;
          În temeiul art. 104 (1) şi al art. 109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se instituie restricţii de circulaţie pe sectorul de DJ 183 Valea Neagră – Staţiu-nea Izvoarele, respectiv DJ 183C DN 18 – Mogoşa – Şuior, pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane şi vehicule care deservesc exploatarea minieră Şuior, în intervalele prevăzute în anexa nr. 1.
          Art.2. În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  • administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliul judeţean conform art. 22 din O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor;
  • vehicule rutiere – orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;
  • vehicul destinat exclusiv transportului de persoane–autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
          Art.3. (1) Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, în perioadele din an şi în inter-valele prevăzute în anexa nr. 1.
          (2) Circulaţia vehiculelor neînmatriculate, chiar dacă sunt înregistrate la autorităţile locale, este interzisă, în perioadele din an şi intervalele prevăzute în anexa nr. 1.
          Art.4. Se exceptează de la prevederile art.1 vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau a Parteneriatul pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state partici-pante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de administratorul drumului, precum şi vehiculele care efectuează transporturile în anexa nr. 2.
          Art.5. Administratorul drumului va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drumuri su-puse restricţiei de circulaţie, cu avizul poliţiei rutiere, şi va informa participanţii la trafic asupra restricţiei impu-se prin prezenta hotărâre.
          Art.6. Nerespectarea prevederilor art. 1 din prezenta, constituie contravenţie şi se sancţionează con-form art. 60 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 43/1997 republicată, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei (30.000.000 la 40.000.000 lei vechi).
          Art.7. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Tehnice; - IJPMM – Serviciul circulaţie;
  • Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  • Participanţilor la trafic prin mijloace mass-media.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramu-reş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 116

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.