ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          Având în vedere Hotărârile Consiliului judeţean nr. 80, 81, 82 din 2006 privind înfiinţarea prin reorganizare a Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”;
          În baza art.104 al (1) litera f), şi 109 al.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, Muzeului de mineralogie Baia Mare” conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
          Art.5. Dreptul de administrare asupra bunurilor din Anexele 1, 2, şi 3 va face obiectul Contractului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Muzeul judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeul judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”; Cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Contractul de administrare nr. 1831/433/2003 încheiat cu Muzeul judeţean Maramureş.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,
  • Direcţiei economico – financiare,
  • Direcţiei tehnice,
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice,
  • Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie,
  • Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară,
  • Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”,
  • Muzeului de mineralogie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi 5 „abţineri” , în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 113

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.