ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind stabilirea costurilor medii pe copil pe anul 2007 pentru copii din centrele de zi

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile art. 111 alin (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
          Luând în considerare costurile medii lunare şi anuale înregistrate în anul 2005 în centrele de zi, raportate de A.N.P.D.C şi nivelul costului mediu stabilit pentru anul 2006 precum şi rata inflaţiei prognozată a se realiza în cursul anului 2006;
          În temeiul prevederilor articolelor 104 alineat (1) litera f) şi 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1). Costurile medii pentru un copil beneficiar al serviciilor asigurate prin centrele de zi, pe anul 2007 se stabilesc la următoarele nivele:
  • Cost mediu anual pe copil - 6780 RON
  • Cost mediu lunar pe copil - 565 RON
          (2). Nivelul costurilor medii pe copil stabilite potrivit alin. (1) vor sta la baza stabilirii sumelor ce se alocă de Consiliul Judeţean Maramureş pentru finanţarea centrelor de zi, ce funcţionează în subordinea consiliilor locale, solicitate de acestea.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o „abţinere”, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 110

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.