Hotărârea nr. 220 din 27.10.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2016 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al regiei, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu Legea Bugetului de stat pe anul 2016;
          În temeiul prevederilor art. 91, lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional” Baia Mare conform anexei, astfel:

Indicatori BVC RECTIFICAT 2016
mii lei
Venituri totale, din care:
          - venituri din exploatare
          - venituri financiare
5375,00 
5368,00 
7,00
Cheltuieli totale 5375,00
Cheltuieli privind investiţiile din transferuri, din care:
          - dotări specifice aviaţiei
900,00 
515,00
Cheltuieli privind investiţiile din surse proprii 50,00

          În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, RA. Aeroportul Internaţional Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau in extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 220

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.