Hotărârea nr. 205 din 27.10.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Crişan, nr.6, ap.2, identificat în CF vechi 9359/2 Baia Mare, nr. topo: 434/1/1, 434/1/2-2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, str. Crişan, nr. 2 având cod MM - II-a -A-04451

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 910/26.09.2016 pentru d-na Trapács Eva, înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Judeţean cu numărul 8437/28.09.2016 precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, Piaţa Libertăţii, str. Crişan, nr. 6, ap.2, identificat în CF vechi: 9359/2 Baia Mare, nr. topo: 434/1/1,434/1/2-2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, strada Crişan, nr. 2 având cod MM - II-a -A-04451, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Baia Mare;
  • Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş;
  • D-nei Trapács Eva, strada Crişan, nr. 6, ap. 2, municipiul Baia Mare, jud. Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 octombrie 2016
Nr. 205

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.