Hotărârea nr. 92 din 15.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali precum şi Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 61/ 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş;
          În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 privind adoptarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş se modifică după cum urmează:
          1. Art.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (1) Constituirea Consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire poate participa prefectul sau reprezentantul acestuia.
          (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigură această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacă nici a doua reuniune nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte trei zile, în aceleaşi condiţii.
          (3) În situaţia în care Consiliul Judeţean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara, prin ordin, vacante locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi.
          (5) Ordinul Prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cel în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
          2. Art.2. Se modifică şi va avea următorul cuprins: Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de consilierul cel mai în vârstă, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.
          3. Art. 7 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Preşedintele de şedinţă anunţă începerea ceremoniei de depunere a jurământului de credinţă de către consilierii validaţi şi invită asistenţa să se ridice în picioare. Secretarul judeţului dă citire textului jurământului, după care Preşedintele de şedinţă invită consilierii validaţi, în ordine alfabetică, să depună jurământul. La auzirea numelui, fiecare consilier se prezintă la pupitrul special amenajat pentru depunerea jurământului, pe care se vor afla Constituţia României, Biblia, precum şi textul jurământului imprimat în două exemplare pentru fiecare consilier. Consilierul, punând mâna pe Constituţie şi - după caz - pe Biblie, va pronunţa cuvântul „Jur”, după care va semna amândouă exemplarele jurământului. Preşedintele de şedinţă semnează, de asemenea, jurământul, după care înmânează un exemplar consilierului, împreună cu semnul distinctiv al calităţii de consilier judeţean. Al doilea exemplar al jurământului se depune în dosarul special al şedinţei de constituire.
          4. După art. 8 se introduce un articol nou 81 cu următorul cuprins:
          Art. 81 După declararea Consiliului judeţean ca legal constituit se procedează la alegerea unui preşedinte de şedinţă, din rândul consilierilor validaţi care va asigura conducerea şedinţei (şedinţelor) consiliului judeţean până la alegerea preşedintelui sau cel puţin a unuia dintre vicepreşedinţi.
          5. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (2) Consiliul judeţean legal constituit procedează la alegerea preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi. Candidaturile pentru alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se propun de către grupurile de consilieri sau de consilierii ce nu aparţin nici unui grup. Propunerile de candidaturi se fac separat pentru funcţia de preşedinte şi fiecare funcţie de vicepreşedinte.
          (3) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
          (4) Fiecare consilier primeşte un buletin de vot, pentru funcţia de preşedinte şi separat câte un buletin de vot pentru fiecare funcţie de vicepreşedinte, pe care sunt înscrise, în ordinea propunerii, numele tuturor candidaţilor pentru funcţia respectivă. Exprimarea votului se face prin înscrierea literei (X) în caseta corespunzătoare candidatului pentru care votează.
          (5) În situaţia în care niciun candidat nu a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se organizează turul doi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care participă primii doi consilieri, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în primul tur de scrutin. Dacă în urma organizării turului doi de scrutin niciunul din candidaţi nu obţine votul majorităţii consilierilor în funcţie, alegerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui respectiv se va face într-o altă şedinţă, când vor putea fi făcute noi propuneri.
          Alineatul (7) se elimina.
          6. Art. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (1) Alegerea preşedintelui şi a fiecărui vicepreşedinte va fi consemnată în hotărâri distincte.
          (2) Pe întreaga durată a exercitării mandatului președintele și vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.
          7. Art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (1) Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor începe la data alegerii lor în aceste funcţii şi încetează odată cu încetarea mandatului Consiliului Judeţean.
          (2) Încetarea mandatului de consilier, are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
          (3) Președintele sau vicepreședinții Consiliului județean pot fi eliberați din funcție la propunere motivată a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție. Eliberarea din funcție a preşedintelui sau a vicepreședinților nu se poate face în ultimele șase luni de mandat al consiliului județean.
          (4) Cu ocazia constituirii şi intrării în exercitarea mandatului autorităților administraţiei publice judeţene alese la alegerile locale din iunie 2016, mandatul preşedintelui Consiliului județean, ales prin vot direct, încetează la data intrării în exercitarea mandatului de către noul preşedinte ales de Consiliul județean.
          8. Art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (3) Lucrările şedinţei consiliului judeţean pot fi suspendate de către preşedinte pentru cel mult 30 de minute pentru motive temeinice, din iniţiativă proprie sau la solicitarea liderilor grupurilor de consilieri. Sunt considerate motive temeinice următoarele:
  • pauze pentru consultări solicitate de grupurile de consilieri pentru stabilirea poziţiei grupului într-o chestiune adusă în dezbatere pe timpul şedinţei;
  • pauze necesare pentru desfăşurarea activităţii unor comisii solicitate să se pronunţe într-o chestiune dezbătută de consiliu;
  • pauze de consultare între preşedinte şi liderii grupurilor de consilieri, în vederea asigurării prezenţei consilierilor pentru desfăşurarea legală a şedinţei;
  • în situaţia în care, după adresarea de avertismente şi chemare la ordine, desfăşurarea lucrărilor şedinţei este perturbată, urmând a se desfăşura consultări între preşedinte şi liderii grupurilor de consilieri pentru asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării şedinţei;
  • defecţiuni în asigurarea condiţiilor tehnice pentru desfăşurarea şedinţei (iluminat, temperatură sau alte asemenea);
  • desfăşurarea unor operaţiuni impuse de procedurile ce se desfăşoară în cadrul şedinţei şi care presupun activităţi ce nu se pot desfăşura în sala de şedinţă (editare de buletine de vot, solicitarea pe timpul şedinţei de informaţii necesare în procesul adoptării hotărârilor, pregătirea altor materiale solicitate pe timpul şedinţei).
  • participarea consilierilor la diverse festivităţi sau ceremonialuri.

          Dacă la ora stabilită pentru reluarea lucrărilor se constată că nu există cvorumul necesar, şedinţa sa va relua la o dată şi oră ce vor fi comunicate tuturor consilierilor prin grija secretarului judeţului.
          9. Art.44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          (1) Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret.
          (2) Votul deschis se exprimă de regulă prin sistemul electronic de vot. Votul deschis poate fi exercitat și prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
          (3) Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui, ce modalitate de vot va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.
          10. După art. 44 se introduce art. 441 cu următorul cuprins:
          (1) Exprimarea votului prin sistemul de vot electronic se face astfel: Președintele Consiliului județean sau persoana care asigură conducerea ședinței, la epuizarea discuțiilor cu privire la punctul respectiv înscris pe ordinea de zi, solicită secretariatului tehnic să inițieze procedura de vot asupra punctului respectiv. Pe monitoare va apare titlul proiectului de hotărâre sau al altui document asupra căruia se exercită votul, precum și lista consilierilor județeni în funcție. După inițierea sistemului se solicită consilierilor județeni să-şi exprime votul. Votul se exprimă prin apăsarea tastei corespunzătoare opțiunii: tasta „+” pentru votul „pentru”; tasta „–” pentru votul „împotrivă” sau tasta „0” pentru abținere. Timpul de exprimare a votului este de 30 de secunde. La finalul fotului pe monitoare va apare rezultatul votului și modul în care a votat fiecare consilier județean.
          (2) Pentru fiecare procedură de vot se tipărește un raport al procedurii de votare ce se va anexa la procesul verbal al ședinței respective.
          11. Anexa nr. 1 a Regulamentului privind domeniile de activitate şi denumirea comisiei se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. DOMENIILE DE ACTIVITATE ŞI DENUMIREA COMISIEI
1. Comisia pentru buget - finanţe
2. Comisia pentru strategii şi proiecte de dezvoltare a infrastructurii
3. Comisia pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală
4. Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism
5. Comisia pentru activităţi de turism, tineret şi sport
6. Comisia de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural
7. Comisia pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială
9. Comisia juridică şi de disciplină

          Art.II. După aprobarea modificărilor şi completărilor Hotărârea nr. 61/ 2009 se va publica dându-se articolelor şi alineatelor o nouă numerotare.
          Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor funcţionale al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 15 iunie 2016. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 15 iunie 2016
Nr. 92

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.