ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 96/2006 privind taxele şi tarifele pe 2007

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei economico-financiare precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În temeiul Legii 212/2006 privind obligativitatea obţinerii avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de protecţie civilă, respectiv perceperea tarifelor precum şi a ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1433/15 septembrie 2006 prin care s-a stabilit contravaloarea taxei de emitere a avizului/autorizaţiei de protecţie civilă, modalităţi de plată şi colectare către bugetul de stat;
           În baza art. 104, alin (3), lit. c) şi art. 109, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.96/2006 prin eliminarea tabelului nr. 2 din anexă, care cuprinde taxele privind protecţia civilă.
          Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică, Direcţia economico-financiară, Direcţia juridică, administraţie şi relaţii publice şi Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridică, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 105

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.