JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra investiției „Alimentare cu apă a comunei Dumbrăvița cu satele aparținătoare” de la operatorul S.C. VITAL S.A. Baia Mare și trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Dumbrăvița

          Având în vedere Expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Adresa nr. 5586/ 2015 a Comunei Dumbrăvița precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 alin. (3) din Hotărâre de Guvern nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localităţilor rurale, cu modificările și completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra investiției „Alimentare cu apă a comunei Dumbrăvița cu satele aparținătoare”, având datele de identificare cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre, de la operatorul S.C. „VITAL” S.A. Baia Mare.
          Art.2. Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, având datele de identificare cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre, în domeniul public al comunei Dumbrăvița.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.4. Predarea – primirea bunurilor cuprinse la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţi.
          Art.5. Se abrogă Hotărârea Consiliul judeţean nr. 149/ 2010 privind retragerea dreptului de administrare a comunei Dumbrăviţa asupra investiţiei „Alimentarea cu apă a comunei Dumbrăviţa cu satele aparţinătoare”şi aprobarea transmiterii dreptului de administrare către operatorul S.C. „VITAL” SA Baia Mare.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. „VITAL” S.A. Baia Mare;
  • Comunei Dumbrăvița.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș – director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 241

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.