JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a contractului de delegare a operării Serviciului Public de Salubrizare a județului Maramureș, cuprinzând activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Implementare a Proiectelor şi avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi economico-financiare, ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport;
          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 165/2015 privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Salubritate a județului Maramureș cuprinzând activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor;
          Ținând cont de prevederile art. 30 alin. (2) din Lege nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 6-8 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) , alin (5) lit. a) punctul 13 si art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureş adoptă prezenta
    
HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă documentația de atribuire prin licitație publică a Contractului de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Serviciului Public Județean de Salubrizare pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor ce cuprinde următoarele:
  1. Caietul de Sarcini, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  2. Fișa de Date, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
  3. Proiectul Contractului de Delegare, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

          Art.2. Președintele Consiliului județean Maramureș pe baza documentelor aprobate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare va organiza procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului..
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 205

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.