JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015

           Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor din subordine referitoare la majorarea bugetului pe anul 2015, precum şi solicitările privind modificarea „Listei obiectivelor de investiţii” şi listei poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi ale art. 97 art. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă diminuarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2015 atât la partea de venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 232,0 mii lei ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          - 271,5 mii lei reprezentând „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”
          + 271,5 mii lei reprezentând „Vărsăminte din secțiunea de funcționare”
          - 232,0 mii lei reprezentând „Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări”.
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
  • secţiunea de funcţionare se diminuează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 271,5 mii lei;
  • secţiunea de dezvoltare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 39,5 mii lei.

          Art.2. Se aprobă majorarea cu 4.034,0 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din majorarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Instituţiilor interesate.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 204

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.