JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumul judeţean 109F, sectorul limit. Judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului – Răzoare – Tg. Lăpuş (int. cu DN 18B)

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A. - administrator delegat drumuri judeţene, Raportul Direcţiei Tehnice şi avizul favorabil al Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Potrivit art. 44 alin. (2) din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin (1) lit. (f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se instituie restricţie de circulaţie pe drumul judeţean 109F sectorul limit. Judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului – Răzoare – Tg. Lăpuş (int. cu DN 18B) de la km 10+367 până la km 33+263, pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 22 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane în intervalul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  • administrarea drumurilor judeţene se asigură de către Consiliul Judeţean Maramureş, conform art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vehicule rutiere - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;
  • vehicul destinat exclusiv transportului de persoane – autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
          Art.3. Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de Ministerul Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă aprobată prin Legea nr. 363/2002 cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transportul în interesul NATO, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de administratorul drumului, precum şi vehiculele care efectuează transporturile în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Administratorul delegat al reţelei de drumuri judeţene va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum supus restricţiei de circulaţie şi va informa Ministerul Transporturilor, poliţia rutieră şi utilizatorii asupra restricţiei impuse prin prezenta hotărâre.
          Art.5. Nerespectarea prevederilor art. 1 din prezenta, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 61 alin. (1) lit. m) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei aplicată conducătorului auto.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş - S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.;
  • Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş – Serviciul Circulaţie;
  • Ministerului Transporturilor – informare prealabilă;
  • Participanţilor la trafic prin mijloace mass-media şi prin afişare pe site-ul propriu al datelor actualizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 136

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.