JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane cu nr. 275/30.07.2015 prin care se propune aprobarea modificării statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare, prin transformarea unei funcţii contractuale de execuţie vacante precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. (3) din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art. 41 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”Baia Mare, pentru anul 2015 prin transformarea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de instrumentist (studii medii) treapta profesională II în instrumentist treapta profesională I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 132

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.