JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          Având în vedere O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
          Luând în considerare H.G. nr 638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
          Luând în considerare solicitarea Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare şi a Serviciului Judeţean de Pază referitoare la majorarea bugetului pe anul 2015, precum şi solicitările privind modificarea „Listei obiectivelor de investiţii” şi listei poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”;
          Având în vedere Decizia nr.20/13.08.2015 a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş privind repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin.. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă majorarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2015 atât la partea de venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 8.157,0 mii lei ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 846,0 mii lei reprezentând „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor”;
          + 7.311 mii lei reprezentând „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale”.
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 384,75 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din majorarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice;
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 august 2015. Au fost prezenţi 26 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 26 august 2015
Nr. 125

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.