ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, referatul Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice şi avizele comisiilor de specialitate;
          Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali precum şi ale Legii nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) lit. c) şi a art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea nr. 87/2005 se modifică şi se completează după cum urmează:
          1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          "Art.1. (1) În termen de 25 zile de la data desfăşurării alegerilor locale va avea loc şedinţa de constituire a consiliului judeţean. Convocarea consilierilor aleşi şi validaţi în funcţie la şedinţa de constituire se face de către prefect în termen de 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare.
          (2) Şedinţa se desfăşoară legal dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă, la convocarea prefectului. Dacă nici această reuniunea nu este legal constituită prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile în aceleaşi condiţii.
          (3) Dacă nici la a treia convocare consiliul judeţean nu se poate reuni din cauza absenţei nemotivate a consilierilor judeţeni, la sesizarea prefectului, pe baza procesului- verbal al şedinţei instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor judeţeni aleşi şi care au absentat nemotivat la oricare din cele trei convocări, procedându-se la validarea supleanţilor listelor respective în vederea ocupării locurilor devenite vacante. În cazul în care locurile devenite vacante nu pot fi ocupate cu supleanţi în termen de 90 de zile se vor organiza alegeri parţiale pentru completare. Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs la instanţa competentă.
          (4) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire se consideră motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli ce a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, evenimente de forţă majoră sau deplasări în străinătate în interes de serviciu, care au făcut imposibilă prezenţa acestora la şedinţă."
          2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
          "(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau reprezentantul acestuia după comunicarea de către secretarul judeţului a numărului consilierilor prezenţi şi a listei consilierilor absenţi. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai vârstnic consilier ajutat de cei mai tineri doi consilieri, cu asistenţa de specialitate a secretarului judeţului, care asigură şi întocmirea procesului verbal. Stabilirea acestora se face de secretarul judeţului din lista consilierilor aleşi şi validaţi.”
          3. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.
          4. Articolele 3-6 se abrogă.
          5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art.7. (1) Consilerii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului judeţean următorul jurământ în limba română: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Maramureş . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
          (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Preşedintele de vârstă anunţă începerea ceremoniei de depunere a jurământului de credinţă de către consilierii validaţi şi invită asistenţa să se ridice în picioare. Secretarul judeţului dă citire textului jurământului după care preşedintele de şedinţă invită, în ordine alfabetică, consilierii validaţi să depună jurământul. La auzirea numelui fiecare consilier se prezintă la pupitrul special amenajat pentru depunerea jurământului , pe care se vor afla Constituţia României, Biblia precum şi textul jurământului imprimat în două exemplare pentru fiecare consilier. Consilierul punând mâna pe Constituţie şi după caz, pe Biblie va pronunţa cuvântul „Jur” după care va semna amândouă exemplarele jurământului. Preşedintele de vârstă semnează de asemenea jurământul după care înmânează un exemplar consilierului împreună cu semnul distinctiv al calităţii de consilier judeţean. Al doilea exemplar al jurământului se depune în dosarul special al şedinţei de constituire.
          (3) Consilierii pot depune jurământul şi fără formula religioasă. La solicitarea acestora formula religioasă nu va fi inclusă în textul jurământului.
          (4) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept , fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz secretarul judeţului va declanşa procedura validării mandatului primului supleant al listei pe care a fost ales consilierul respectiv.
          (5) Consilierii validaţi sunt consideraţi în funcţie din momentul depunerii jurământului de credinţă şi li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al Consiliului judeţean Maramureş. Legitimaţiile şi semnul distinctiv se confecţionează prin grija Consiliului judeţean, pe baza modelului aprobat prin hotărâre a Guvernului, iar costul confecţionării acestora se suportă din bugetul propriu. La încheierea mandatului consilierii judeţeni pot păstra , cu titlu evocativ, legitimaţia şi semnul distinctiv.
          (6) După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor validaţi , consiliul judeţean se declară legal constituit adoptându-se în acest sens o hotărâre cu votul deschis al majorităţii consilierilor validaţi.”
          6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art. 8. (1) După declararea consiliului judeţean ca legal constituit se trece la constituirea grupurilor de consilieri potrivit dispoziţiilor Statutului aleşilor locali şi a dispoziţiilor art. 13 din prezentul regulament şi stabilirea liderilor acestora, luându-se în acest scop o pauză. După pauză se comunică în plen grupurile de consilieri constituite , componenţa acestora precum şi liderii fiecărui grup, consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei.
          (2) Consiliul judeţean, legal constituit, procedează la alegerea preşedintelui consiliului judeţean şi apoi a celor doi vicepreşedinţi. Candidaturile pentru alegerea preşedintelui se propun de către grupurile de consilieri sau de consilierii ce nu aprţin nici unui grup.
          (3) Alegerea preşedintelui consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
          (4) Exercitarea votului se face astfel:
          - Fiecare consilier primeşte un buletin de vot pe care sunt înscrise numele tuturor candidaţilor. Exprimarea votului se face prin înscrierea cuvintelor „Da” sau „Nu” în caseta din dreptul candidatului, în funcţie de opţiune. Sunt considerate voturi nule buletinele de vot pe care nu a fost exprimată nici o opţiune ,sau au fost votaţi mai mulţi candidaţi.
          (5) În situaţia în care nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie, se organizează al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri.
          (6) Dacă se înregistrează balotaj între candidaţii situaţi pe locurile 2 şi 3 se va organiza un tur de departajare între cei doi candidaţi aflaţi în această situaţie.
          (7) În situaţia când între primii doi candidaţi se înregistrează balotaj sau nici unul nu a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, consiliul va stabili prin vot fie organizarea de noi tururi de scrutin în aceeaşi şedinţă, putând limita numărul acestora, fie reluarea procedurii alegerii preşedintelui într-o şedinţă ulterioară.
          (8) După alegerea preşedintelui se procedează la alegerea vicepreşedinţilor. Candidaturile pentru alegerea vicepreşedinţilor se propun de către grupurile de consilieri şi consilierii ce nu aparţin nici unui grup. Candidaturile se propun şi se votează împreună pentru cele două funcţii de vicepreşedinţi după următoarea procedură:
          (9) Exercitarea votului se face astfel:
          - fiecare consilier primeşte un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Exprimarea votului se face prin înscrierea cuvintelor „Da” sau „Nu” în dreptul candidaţilor, în funcţie de opţiune.
          (10) Alegerea vicepreşedinţilor se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
          (11) În situaţia în care nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se organizează alte tururi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care participă câte doi consilieri în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în primul tur de scrutin, până la ocuparea celor două funcţii de vicepreşedinte. Situaţiile de balotaj vor fi soluţionate după procedura prevăzută la alineatele 6-7.”
          7. Articolul 9 se abrogă.
          8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art.10. (1) Alegerea preşedintelui consiliului judeţean şi a vicepreşedinţilor vor fi consemnată în hotărâri distincte.
          (2) Pe întreaga durată a exercitării mandatului preşedintele şi vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.”
          9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art. 11 ( 1) Mandatul preşedintelui şi a vicepreşedinţilor începe la data alegerilor în aceste funcţii şi încetează odată cu încetarea mandatului consiliului judeţean.
          (2) Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept , la aceeaşi dată şi a mandatului de preşedinte respectiv vicepreşedinte al consiliului judeţean.
          (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din funcţiile respective cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie la propunerea a cel puţin o treime din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean
          (4) Dispoziţiile alineatului (3) se aplică după alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008.
          Art.11 -1. (1) Mandatul consilierului judeţean încetează înainte de termen în condiţiile Legii nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare în următoarele situaţii:
 1. demisie;
 2. incompatibilitate;
 3. schimbarea domiciliului într-o unitate administrativă ce nu aparţine judeţului Maramureş;
 4. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului judeţean;
 5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 6. condamnarea , prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
 7. punerea sub interdicţie judecătorească;
 8. pierderea drepturilor electorale;
 9. pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
 10. deces
          (2) Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier se constată prin hotărâre a consiliului judeţean, secretarul judeţului declanşând procedura de validare a mandatului primului supleant al listei pe care a fost ales consilierul respectiv.”
          10. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul conţinut:
          "(1) ) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate în condiţiile art. 14 alineatul (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
          (2) Funcţiile de conducere deţinute anterior de preşedinte şi vicepreşedinţi în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale pot fi ocupate numai prin delegare , pe durata exercitării mandatului de către titular.”
          11. Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "3) Indemnizaţia de şedinţă se acordă pentru o şedinţă de consiliu şi pentru 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate , organizate lunar, potrivit legii.”
          12. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art. 23. Preşedintele consiliului judeţean este obligat ca prin intermediul secretarului judeţului şi al aparatului de specialitate să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile informaţiile necesare îndeplinirii mandatului.”
          13. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art.30 Preşedintele consiliului sau liderul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii. Cererea se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.”
          14. Alineatul (3) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "(3) Şedinţele consiliului sunt legal constituite dacă sunt prezenţi majoritatea consilierilor în funcţie.”
          15.Articolul 49 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "Art. 49. După constituire Consiliul Judeţean organizează un număr de 8 comisii de specialitate, fiecare având între 7-9 membrii. Domeniile de activitate şi denumirea comisiilor sunt cele din anexa nr. 1, care face parte integrantă din acest regulament."
          16. După litera b) de la alineatul (1) al articolului 62 se introduce litera c) cu următorul conţinut:
          "c) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului de către consilierii validaţi după constituirea consiliului judeţean.”
          17. Alineatul (2) al articolului 62 se abrogă.
          18. Alineatul (1) al articolului 64 se modifică şi va avea următorul conţinut:
          "(1) Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.”
          19. Articolul 74 se abrogă. 20. Anexa nr. 1 privind domeniile de activitate şi denumirea comisiilor de specialitate se modifică şi va avea următorul conţinut:
 1. Comisia de activităţi economico-financiare;
 2. Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism
 3. Comisia pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport;
 4. Comisia pentru sănătate, muncă, solidaritate socială şi familie;
 5. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
 6. Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală;
 7. Comisia juridică şi de disciplină;
 8. Comisia pentru asistenţă socială şi protecţia copilului.
          Art.II. Sintagma „Secretarul general al judeţului„ se înlocuieşte peste tot în cuprinsul regulamentului cu „Secretar al judeţului”.
          Art.III. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş va fi republicat dându-se o nouă numerotare articolelor şi alineatelor.
          Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,
 • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 19 septembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 19 septembrie 2006
Nr. 70

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.