JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă majorarea cu 210,28 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Se aprobă virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul, conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 200 mii lei de la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie, pentru premierea echipei de rugby C.S.M. Ştiința Baia Mare pentru performanța obținută în anul 2014, conform Hotărârii CJMM nr. 140/2011 privind instituirea unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite obținute de sportivii legitimați la cluburile sportive din județul Maramureș la competițiile naționale, europene, mondiale și olimpice.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte;
  • Direcţiei tehnice;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, o abţinere în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 22 decembrie 2014
Nr. 207

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.