JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului Tehnic şi modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, investiţie care se realizează în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” COD SMIS 24129

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare şi al comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Ţinând cont de adresa Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu nr. 154172/CG/26.11.2014 şi prevederile contractului de finanţare nr. 462/RP/10.02.2014, de prevederile art. 35 şi art 44 din Legea Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor Finanţate prin programele operaţionale, O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă „Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 2 – POS Mediu”, Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
          În temeiul art. 91, alin. (3) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Proiectul Tehnic aferent obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, Comuna Fărcaşa, investiţie care se realizează în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”COD SMIS 24129.
          Art.2. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, Comuna Fărcaşa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Unităţii de Implementare a Proiectului;
  • Direcţiei juridice şi administraţie Publică;
  • Direcţiei economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii;
  • AM POS Mediu;
  • OI POS Mediu Cluj Napoca.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi o aţinere în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai Consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 22 decembrie 2014
Nr. 206

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.