JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea selectării serviciului de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 154/2014 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, referitor la pretenţii ce derivă din rezilierea Acordului Contractual nr. 893/18.02.2010 încheiat cu S.C. Selina S.R.L.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale comisiei pentru activităţi economico – financiare; Văzând şi Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 187/12 noiembrie 2014;
          În baza dispoziţiilor art. 33, alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 34/3006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 21 alin. (3), art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini întocmit în vederea selectării serviciului de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 154/2014 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, referitor la pretenţii ce derivă din rezilierea Acordului Contractual nr. 893/18.02.2010 încheiat cu S.C. Selina S.R.L.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, care va fi mandatat să semneze orice documente necesare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului de Achiziţii Publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 200

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.