JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea și funcționarea Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

          Având în vederea Expunerea de motive a Președintelui Consiliului judeţean Maramureș, Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică şi avizul favorabil al comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului;
          În baza prevederilor art. 93 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) punct 2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se înființează pe lângă Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Maramureș Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, în următoarea componenţă:
          - Președinte - directorul general al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Maramureş;
          - Vicepreședinte - reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială;
          - Membrii:
                 - șeful Serviciului de Evaluare Complexă a copilului din cadrul D.G.A.S.P.C.;
                 - șeful Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
                 - reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a judeţului Maramureș;
                 - reprezentantul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă;
                 - reprezentantul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională;
                 - reprezentantul Asociației Nevăzătorilor din România;
                 - reprezentantul Asociației Persoanelor cu Handicap;
                 - reprezentantul Asociației „Esperanto” Baia Mare;
                 - reprezentantul Asociației „ASSOC” Baia Mare;
                 - reprezentantul Asociației Autism Baia Mare.
          (2) Componența nominal a Comitetului se aprobă prin Dispoziție a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureș pe baza nominalizărilor făcute de instituţiile și organizaţiile respective.
          Art.2. Comitetul are următoarele atribuţii:
          - emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia persoanelor cu handicap ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului judeţean;
         - participă la elaborarea Strategiei județene privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
         - analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora;
         - sesizează organele competențe cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap;
         - îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative.
          Art.3. (1) Comitetul se întruneşte în ședințe ordinare trimestriale precum și înședințe extraordinare, atunci când este necesar, la propunerea preşedintelui Comitetului sau a unui număr de o treime din membri săi.
          (2) Lucrările de secretariat ale Comitetului sunt asigurate de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului.
          (3) Convocarea membrilor Comitetului se asigură de secretariat în baza documentului de convocarea semnat de preşedintele sau în lipsa acestuia de vicepreședintele Comitetului, cu cel puțin 5 zile înainte;
          (4) Ședințele Comitetului se desfăşoară de regulă la sediul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului sau în altă locație stabilităși comunicată odată cu convocarea în prezența majorității membrilor săi.
          (5) La şedinţele Comitetului pot participă reprezentanţi ai Instituției Prefectului, ai Președintelui Consiliului judeţean precum și ai altor instituţii județene, invitați în funcție de problemele incluse pe agenda ședinței.
          (6) Comitetul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.
          (7) Hotărârile adoptate se semnează de președinte și se contrasemnează de persoana care asigură secretariatul comisiei.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și comunică:
  • Instituției Prefectului judeţului Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Maramureş;
  • Instituțiilor și organizațiilor ce desemnează membri în comitet.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumuța Dumitru
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 199

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.