JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind retragerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a unui spaţiu din imobilul situat pe strada Gheorghe Şincai, nr. 34 și darea în administrare a spațiului respectiv către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa nr. 52.962/2014 a Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 867, art. 868 și art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă retragerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a unui spațiu din imobilul situat pe strada Gheorghe Șincai, nr. 34, având datele de identificare cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrarea nr. 5832/24849/2008 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local al municipiului Baia Mare.
          Art.2. (1) Se aprobă darea în administrarea Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș a unui spațiu din imobilul situat pe strada Gheorghe Șincai, nr. 34, având datele de identificare cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
          (2) Dreptul de administrare asupra spațiului cuprins în Anexa 2, va face obiectul contractului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Consiliului local al municipiului Baia Mare;
  • Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 12 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 28 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 12 noiembrie 2014
Nr. 189

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.