JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2015

         Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
         În temeiul prevederilor art. 27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 267, 268, 282, 283, 287, 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Legea nr. 343/2006; a Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; a Hotărârii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 6 alin(2) şi (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 41 alin(13) şi (14), lit. b), ale art. 47 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91, alin. (3), lit. c) şi a art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă taxele şi tarifele pentru anul 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
          (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 166 din 30.10.2013.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentele: Arhitect Șef, Direcţia economică şi patrimoniu, Direcţia juridică şi administraţie publică, Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte, Direcția tehnică precum şi instituţiile din subordine.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Arhitect Șef;
  • Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte;
  • Direcției Tehnice; 
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Instituţiilor din subordine.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 29 octombrie 2014. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 29 octombrie 2014 
Nr. 164

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.