JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. cad. 112089 conform documentației tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins in C.F. nr. 112089 - Baia Mare, str. Moldovei nr. 17 A, documentație avizată de către O.C.P.I. sub nr. 37201/19. 08. 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Adresa nr. 6125/2014 a doamnei Făgădar Elisabeta Angela, Planul de amplasament și delimitare cu propunere de dezlipire întocmit de topograf autorizat Iuga Vasile Radu şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată şi a Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. Se aprobă dezlipirea parcelei cu Nr. cad. 112089 - cu teren în suprafață de 722 mp., înscris în CF nr. 112089 Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Moldovei, nr. 17 A, conform documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire, întocmit de topograf autorizat Iuga Vasile Radu, documentaţie avizată de către O.C.P.I. sub nr.37201/19.08.2014, care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă ieșirea din indiviziune, fără plata unei sulte, prin care doamna Făgădar Elisabeta Angela preia terenul în suprafață de 93 mp. cu Nr. cad. 117160 din C. F. nr. 112089 Baia Mare. Județul Maramureş preia din parcela cu nr. cad 117161 – cu teren în suprafaţă de 629 mp. - cota de 602/629 mp. iar doamna Făgădar Elisabeta Angela preia cota de 27/629 mp. din aceeaşi parcelă.
          Art.3. Se delegă dl. Marinescu Emil, având funcţia de vicepreședinte la Consiliul judeţean Maramureş, în vederea semnării documentelor notariale de dezlipire şi de ieșire din indiviziune.
          Art.4. Toate cheltuielile legate de întocmirea documentelor notariale de dezlipire şi ieşire din indiviziune și cele percepute de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş vor fi suportate de doamna Făgădar Elisabeta Angela.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Doamnei Făgădar Elisabeta Angela;
  • Spitalului județean de urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
  •  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Biroului notarial public.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Dumitru Dumuta
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 152

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.