Hotărârea nr. 144 din 17.09.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economcio – financiare;
          Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 precum şi Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei şi al ministrului finanţelor publice nr.1560/1051/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2014;
          Având în vedere Decizia nr. 14/04.09.2014 a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

         Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2014 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 324,50 mii ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
          + 518,0 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.
          - 343,5 mii lei reprezentând subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole
          + 54,0 mii lei reprezentând subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
          + 96,0 mii lei reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări;
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexa nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă nivelul cheltuielilor privind hotărârile judecătoreşti pentru plata drepturilor salariale din învăţământul special, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
  • secţiunea de funcţionare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 328,50 mii lei;
  • secţiunea de dezvoltare se diminuează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 4,00 mii lei.
          Art.2. Se aprobă diminuarea cu 343,00 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei de dezvoltare şi investiţii;
  • Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;
  • Instituţiilor interesate.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 144

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.