JUDEŢUL

MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA

Stema RO

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

 

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico financiare;

          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la rectificarea sau modificarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;

          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;

          În baza art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;

          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Maramureş pe anul 2014 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 150,00 mii ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:

+ 150 mii lei sume primite de la administrația locală FEGA-APIA, cod 420242;

          (2) Se aprobă virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul, conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

          (3) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului prevăzută la alin. (1) și (2), detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (4) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:

  • secţiunea de funcţionare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 68,30 mii lei;
  • secţiunea de dezvoltare se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 81,70 mii lei.

          Art.2. Se aprobă majorarea cu 5,11 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei de dezvoltare şi investiţii;
  • Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;
  • Instituţiilor interesate.

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

 

PREŞEDINTE,

Zamfir Ciceu

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 27 august 2014

Nr. 127

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.