Hotărârea nr. 111 din 25.06.2014

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară a unei suprafeţe de teren aflat în domeniul public al judeţului Maramureș


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Baia Mare nr. 161 /2014 precum şi avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină şi ale comisie pentru activităţi economico - financiare;
          În baza prevederilor art. 867, art. 868 și art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Se aprobă retragerea din administrarea Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară a unei suprafețe de teren aflat în domeniul public al județului Maramureș. 
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrarea nr. 243/50/2007 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară.
          Art.2. (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului local al municipiului Baia Mare, prin Serviciul Public Ambient Urban, în vederea efectuării lucrărilor la proiectul „Reabilitare Câmpul Tineretului”, a suprafeței de teren cuprinse la art. 1.
          (2) Dreptul de administrare asupra terenului va face obiectul contractului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local al municipiului Baia Mare, prin Serviciul Public Ambient Urban.
          Art.3. Documentația cadastrală necesară dezmembrării și stabilirii suprafeței de teren prevăzută la art. 1 va fi realizată prin grija Consiliului local al Municipiului Baia Mare, urmând a fi însușită de Consiliul județean Maramureș.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Serviciul Public Ambient Urban.
  • Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 111

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.