Hotărârea nr. 106 din 25.06.2014

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor imobile
primite ca donaţie de la Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Contractul de Donaţie autentificat cu nr. 2824/30.05.2014 precum şi avizele favorabile ale comisie pentru activităţi economico – financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 863, lit. c), art. 867 și art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unor imobile primite ca donaţie de la Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.3. (1) Se aprobă darea în administrare a imobilelor prevăzute la Art.1 Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş.
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr. 2453/638/2005, încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: 

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Direcţiei juridice și administraţie publică;
  • Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 106

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.