HOTĂRÂRE
privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor subordonate


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Compartimentului resurse umane şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Adresa nr. 2172/2014 a Instituţiei Prefectului – judeţului Maramureş prin care se comunică numărul maxim de posturi aferente anului 2014 pentru Consiliul judeţean Maramureş şi instituţiile subordonate;
          Văzând Decizia Curţii Constituţionale nr. 55/2014 referitoare la admiterea neconstituţionalităţii dispoziţiilor Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 prin care au fost suspendate prevederile O.U.G. nr. 77/2013;
          Ţinând seama de prevederile art. 3 ale Ordinului Comun al MDRAP şi al MFP nr. 63/206/2014 privind revizuirea numărului de locuitori prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Se aprobă numărul de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş şi a instituţiilor subordonate, în vederea încadrării în numărul maxim de personal stabilit prin O.U.G. nr. 63/2010 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Numărul de personal pentru Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Maramureş  este număr maxim şi se utilizează exclusiv această direcţie.
          (3) Numărul de personal stabilit pentru Serviciul judeţean de Pază Maramureş este număr maxim, cuprinde toate posturile destinate pazei bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului şi poate fi folosit exclusiv de acest serviciu.
          (4) În numărul de posturi alocat aparatului de specialitate al consiliului judeţean sunt cuprinse şi cele 10 posturi cu caracter temporar pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă.
          (5) Numărul de 10 posturi nealocate se vor distribui instituţiilor subordonate, odată cu analiza organigramelor şi a statelor de funcţii, strict pentru posturi de natură contractuală.
          Art.2. Pe baza structurii de personal aprobate se vor supune aprobării, în condiţiile legii, organigramele şi statele de funcţii ale aparatului de specialitate şi instituţiilor subordonate până la data de 25 iunie 2014.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţului Maramureş;
  • Instituţiilor subordonate;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Compartimentului resurse umane.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 11 iunie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 11 iunie 2014 
Nr. 87

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.