HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia F.A.U.S. – O.N.L.U.S. – Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială de Protecţia Copilului Maramureş, avizele favorabile ale comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor H.G. nr. 1434/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.2) şi ale art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.I. Protocolul de colaborare dintre Asociaţia F.A.U.S. – O.N.L.U.S. – Italia şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş se modifică şi completează astfel:
          1. Se aprobă introducerea următoarelor modificări în Acordul de parteneriat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia F.A.U.S. – O.N.L.U.S. – Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituționalizați:
          2. La articolul 4 după litera b) se introduce o nouă literă b¹) cu următorul conținut:
          b¹) membrii Asociației care solicită să găzduiască copii pe timpul vacanței, în familiile lor vor depune sunt un document, eliberat de autoritatea locală de la domiciliul fiecăruia din care să rezulte că familia respectivă prezintă garanții morale și de sănătate (nu au antecedente penale, nu suferă de boli psihice sau contagioase) și garanții materiale necesare asigurării îngrijirii şi educării minorilor;
          3. La articolul 4 litera g) se modifică și va avea următorul conținut:
          g) copiii găzduiţi în familii din Italia își pot urma familiile gazdă în deplasările lor în Italia şi în ţările Uniunii Europene urmând a fi respectate condițiile legale române în vigoare cu asumarea răspunderii și aprobarea dată în scris de conducerea asociației și notificarea D.G.A.S.P.C. Maramureș cu privire la deplasările înafara Italiei, precizând țara și perioada. Notificarea se va face prin corespondență electronică cu cel puțin 3 zile înainte;
          4. După litera g) se introduc două noi litere g¹) și g²) cu următorul conținut:
          g¹) familiile din cadrul Asociației care găzduiesc copii pe timpul vacanțelor și care se deplasează în România pentru a vizita copiii/copilul găzduiţi în perioada estivală, pot solicita să petreacă timpul cu ei, pe durata şederii în România. Solicitarea se va adresa prin intermediul Asociației care se va ocupa de transmiterea acesteia Direcției prin intermediul Președintelui sau înlocuitorului său, urmând a prezenta documentele prevăzute la litera b. Direcția va analiza solicitarea și va stabili condițiile petrecerii împreună a timpului, în așa fel încât, să nu fie perturbat programul educațional al acestora. 
          g²) familiile recent înscrise în Asociaţie, care vizitează România înainte de a fi găzduit un copil, în perioada estivală, pot cere să petreacă timpul cu copilul pentru a stabili un raport de prietenie și cunoaștere cu acesta, după care, să solicite să găzduiască copilul în Italia pe perioada verii, urmând a depune toate documentele menționate la punctul b) iar solicitarea și aprobarea se vor adresa și soluționa conform celor stabilite la litera anterioară.
          
5. După litera i) se introduce o nouă literă i¹ cu următorul conținut:
          i¹) Asociaţia va putea întreţine raporturi de colaborare direct cu casele în care sunt plasați copii participanţi la proiect, cu aprobarea scrisă a Direcției;
          6. Litera j a articolului 4 se modifică şi va avea următorul conţinut „toate cheltuielile aferente găzduirii copiilor precum şi pentru deplasarea şi găzduirea pe timp de 15 zile la începutul vacanţei a 2 reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. Maramureş revin asociaţiei gazdă”.
          7. Celelalte dispoziții ale protocolului rămân nemodificate 
          Art.II. Pe baza modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, Direcția împreună cu Asociația vor introduce aceste modificări în Protocol, prin încheierea unui act adițional.
          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI 
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 79

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.