HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea aşezământului de cultură - Complexul Astronomic Baia Mare


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică, avizele favorabile ale comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină; 
          Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b) şi art. 97 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adopta prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Începând cu data de 1 iulie 2014 se înfiinţează, în subordinea Consiliului judeţean Maramureş, aşezământul cultural - Complexul Astronomic Baia Mare - instituţie publică cu personalitate juridică din categoria centrelor culturale, prin preluarea activităţii respective de la Muzeul de Mineralogie Baia Mare.
          Art.2. Complexul Astronomic Baia Mare are sediul în municipiul Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16, judeţul Maramureş.
          Art.3. Complexul Astronomic Baia Mare desfăşoară activităţi de informare, educaţie permanentă şi cercetare ştiinţifică în domeniul astronomiei şi astronauticii, folosind în acest scop baza materială formată din planetariu, observatorul astronomic, sala multifuncţională şi spaţiile expoziţionale, precum şi personalul instituţiei aprobat prin organigrama şi statul de funcţii. 
          Art.4. Activitatea Complexului Astronomic Baia Mare se finanţează din venituri realizate din activitatea proprie, subvenţii de la bugetul judeţului, fonduri atrase prin proiecte cu finanţare naţională sau internaţională, donaţii şi sponsorizări precum şi alte surse atrase în condiţiile legii.
          Art.5. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri vor fi elaborate şi supuse aprobării Consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale noii instituţii.
          Art.6. Începând cu data de 1 iulie bunurile imobile aflate în proprietatea publică a judeţului aferente acestei activităţi se vor retrage din administrarea Muzeului de Mineralogie şi se vor trece în administrarea Complexului Astronomic Baia Mare, prin hotărâre a Consiliului judeţean, iar bunurile mobile se transferă în proprietatea instituţiei înfiinţate pe bază de protocoale ce vor fi încheiate între cele două instituţii.
          Art.7. Începând cu semestrul II al acestui an se vor aduce modificările corespunzătoare în bugetul Muzeului de Mineralogie şi se va aproba bugetul Complexului Astronomic Baia Mare.
          Art.8. Noua instituţie culturală înfiinţată, va prelua implementarea Proiectului „Pl@NETour – crearea unui produs de turism ştiinţific şi o infrastructură transfrontalieră pentru o reţea de turism ştiinţific în regiunile Maramureş şi Transcarpathia”, cod proiect HUSKROUA/1101/105, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia –România –Ucraina 2007- 2013, cu drepturile şi obligaţiile aferente, inclusiv bugetul primit ca avans.
          Art.9. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri va fi supus aprobării Consiliului judeţean un nou regulament de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii, adaptate modificărilor intervenite ca urmare a înfiinţării Complexului Astronomic Baia Mare, ale Muzeului de Mineralogie.
          Art.10. Până la încredinţarea managementului instituţiei nou înfiinţate unui manager selectat în baza concursului de proiecte de management, organizat în condiţiile legii, conducerea instituţiei va fi asigurată de un manager interimar numit prin dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.11. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Muzeului Judeţean de Mineralogie;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Zamfir Ciceu 
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI 
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 78

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.