HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafeţe de teren din perimetrul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”, în favoarea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresa nr. 165/204 a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Adresa nr. 283/2014 a Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”, avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În baza art. 554 alin. (2) şi ale art. 693 - 695 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/ 2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adopta prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafeţe de teren de 20 mp., conform planului de situaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din perimetrul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”, în favoarea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici pentru amplasarea unui monument.
          (2) Dreptul de superficie se constituie cu titlu gratuit pentru o perioadă de 99 ani.
          (3) Dreptul de superficie încetează înainte de termen în cazul dispariţiei construcţiilor sau dacă acestea nu mai sunt necesare.
          Art.2. (1) Se mandatează Preşedintele Consiliului judeţean pentru încheierea actului constitutiv al dreptului de superficie.
          (2) Actul constitutiv al dreptului de superficie se va încheia numai după întocmirea schiţei de dezmembrare pentru terenul care face obiectul superficiei.
          Art.3. Toate cheltuielile legate de încheierea actului constitutiv şi întocmirea schiţei de dezmembrare cad în sarcina Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici.
          Art.4. Se aprobă retragerea din administrarea Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” a suprafeţei de teren menţionată la art. 1 începând cu data încheierii Actului constitutiv al dreptului de superficie.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”;
  • Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu 
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 72

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.