HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
judeţului pe anul 2014


          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor interesate referitoare la majorarea bugetelor de cheltuieli sau bugetelor de venituri şi cheltuieli precum şi modificări în listele de investiţii;
          Luând în considerare Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.3561 din 03.04.2014;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. (1) Se aprobă majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2014 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 1.207,38 mii lei după cum urmează:
          Venituri:
          + 146,57 mii lei subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
          + 1.060,81 mii lei sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
          Cheltuieli:
          + 1.207,38 mii lei la capitolul bugetar 65.02 “Învăţământ special”; 
          (2) Se aprobă suplimentarea Capitolului 65.02, prin virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării proiectului titlul “Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru proiectul „Educaţia-şansa de a-ţi scrie propriul viitor”
          (3) Detalierea modificărilor de mai sus este prezentată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 4,46 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din majorarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă majorarea bugetului creditelor interne cu suma de 44.000 mii lei. Desfăşurarea influenţelor din majorarea cheltuielilor pe secţiuni, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei de dezvoltare şi investiţii;
  • Instituţiilor interesate.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 63

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.