JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean de acordare a finanţărilor nerambursabile în domeniul programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile al comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
          În temeiul art. 91 alin, (5) pct. 4 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul judeţean de acordare a finanţărilor nerambursabile în domeniul programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile referitoare la domeniul programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.31 din 22 martie 2011.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară din 10 martie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 martie 2014
Nr. 34

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.