JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.300 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”

          Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gabriel Zetea, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publice precum şi avizele favorabile ale comisiei pentru protecţia mediului, turism şi sport şi ale comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 15 din 3 februarie 2014 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014, a Hotărârii nr. 34/2012 privind aprobarea alocării de sume din bugetul propriu al judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon;
          Pe baza prevederilor art. 3, 12 şi 69 din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) punct 6 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea pe destinaţii a sumei de 2.300 mii lei, prevăzută în bugetul propriu al judeţului pe anul 2014 pentru activitatea ”Servicii recreative şi sportive”, pe destinaţii, astfel:
  1. Suma de 1750 mii lei pentru finanţarea structurilor sportive de prim eşalon. Structurile sportive beneficiare, sumele alocate fiecărei structuri, defalcate pe obiective, acţiuni şi natură de cheltuieli se aprobă prin hotărâre distinctă pentru fiecare structură.
  2. Suma de 550 mii lei pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi non profit de interes general în domeniul sportului. Lista cuprinzând beneficiarii finanţărilor nerambursabile precum şi suma acordată fiecărui beneficiar, se aprobă prin hotărâre a Consiliului judeţean, la propunerea comisiei de specialitate, după evaluarea solicitărilor depuse în baza anunţului de participare şi a ghidului de finanţare nerambursabilă în domeniul sportului, pe anul 2014.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, şi două voturi neexprimate în şedinţa ordinară din 10 martie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 martie 2014
Nr. 31

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.