JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş utilizate de Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi documentaţia cadastrală precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art.91 alin. (1) lit. c) şi f), şi art. 97 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşesc documentaţiile cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş utilizate de Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare, cu următoarele date de identificare:
  • C.F.5591, Nr. topo.:1292,1293;C.F.5188, Nr. topo.:1315/3; C.F.101866, Nr. topo.:1010/2/2/2/2/2/2/6/1, respectiv;
  • C.F.1654, Nr. topo.:1043/1,1045/6/1; fără date de C.F. un lot de 26 mp, conform planurilor de amplasament şi delimitare care fac parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă lista bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului aferentă Spitalului de boli infecţioase şi psihiatrie, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică inventarul şi anexa la contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie nr.1829/1074/2003.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: 
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, 3 „abţineri” în şedinţa ordinară din 10 martie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI 
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 martie 2014
Nr. 30

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.