JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE 
pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356 / 2013;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 9/29.01.2014 privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2014;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

            Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 772 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei de dezvoltare şi investiţii;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 10 martie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 10 martie 2014
Nr. 28

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.