JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea U.A.T Judeţul Maramureş la realizarea în cooperare cu Federația Sporturilor de Contact a evenimentului „Dynamite Fighting Show - Lupta Moroșenilor Versus Restul Lumii”
         
          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului turism și promovarea județului nr. 16942 / 17.08.2021;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 16990/2021;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice nr. 17272/2021;
  • Adresele Federației Sporturilor de Contact nr. 16345/09.08.2021, 16795/13.08.2021 și 17298/19.08.2021;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe,Comisia pentru activități de tineret și sport și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea U.A.T. Judeţul Maramureş prin Consiliul Județean Maramureș la realizarea în comun cu Federația Sporturilor de Contact a evenimentului de interes județean „Dynamite Fighting Show - Lupta Moroșenilor Versus Restul Lumii”.
          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 95 mii lei, din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Judeţului Maramureş, prevăzut în bugetul județului Maramureș pe anul 2021, în vederea participării la realizarea evenimentului prevăzut la art.1.
          Art.3. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între U.A.T. Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Federația Sporturilor de Contact, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică;
  • Direcţia Economică;
  • Biroul turism și promovarea județului;
  • Federația Sporturilor de Contact.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 160
Baia Mare, 20 august 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 de voturi pentru și 5 abțineri, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din 20 august 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.