JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției juridice, Compartiment Guvernanță Corporativă nr.14338/14.07.2021;
 • Raportul Direcției Economice nr.1446 /2021
 • Raportul Directorului general al R.A Aeroportul Internațional Maramureș nr.363/13.07.2021 și solicitarea nr.364/2021 a Directorului general al R.A Aeroportul Internațional Maramureș;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș Nr. 11/2014 privind aprobarea încredințării Serviciului de Interes Economic General la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare:
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș Nr. 87/2017 privind modificarea denumirii R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare în R.A. Aeroportul Internațional Maramureș;
          În baza prevederilor:
 • H.G nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;
 • art.9 din O.U.G nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art.173 alin. (1), lit.d) și f), alin.(5), lit.q), art.182 si ale art.196 alin.(1),lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă tarifele aeroportuare practicate de R.A Aeroportul Internațional Maramureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează R.A Aeroportul Internațional Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
 • Direcţia Juridică;
 • Direcţia Economică;
 • R.A Aeroportul Internațional Maramureș.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
NR.159
Baia Mare, 20 August 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi pentru în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din 20 august 2021. Au fost prezenți 28 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.